توضیحات کلی

هسته مطالعات علوم انسانی (NeuroHumanSciences) برای مطالعه و پژوهش بر روی جنبه های بین رشته ای علوم انسانی و عصب شناسی ایجاد شده است. حیطه هایی نظیر هنر و زیبایی شناسی (NeuroAesthetics)، جامعه شناسی (NeuroSociology)، انسان شناسی (NeuroAnthropology)، اخلاق و حقوق (NeuroEthics&Law)، رهبری و اقتصاد (NeuroLeadership & NeuroEconomics)، زبان شناسی (NeuroLunguistics) و فلسفه (NeuroPhilosophy)

این حیطه ها دلایل اصلی جهان شمولی و نفوذ علوم اعصاب در زندگی انسانی است.

نظر به بین رشته ای بودن این هسته، جلسات Discussion Club با دعوت از اساتید مدعو هر حوزه، از ارکان جدانشدنی هسته می‌باشد.